Matematyka dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego. Matematyka bliżej nas. Wyd 2010

Matematyka dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego. Matematyka bliżej nas. Wyd 2010

Ocena produktu:
(0)
Wydawnictwo: Wydawnictwo NOWIK
ISBN: 978-83-89848-71-0
Format B5
Rok wydania 2010
Oprawa miękka
Ilość stron 448
Dostępność:
48 godzin
Cena:
40,20 zł
10,00 zł
Wybierz ilość:
sprawdź koszty wysyłki

Szanowni Państwo Nauczyciele matematyki w uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach! W związku ze zmianą Podstawy programowej nauczania matematyki w uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach przeanalizowaliśmy Program nauczania matematyki Matematyka bliżej nas i dokonaliśmy niezbędnych zmian. W większości, zmiany Podstawy programowej polegały na wykreśleniu pewnych treści. Podstawa programowa z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej nie uległa zmianom. Tym samym, nie przybyły nowe treści w liceum i technikum. Proponujemy pozostać przy zatwierdzonym programie i podręczniku, dopóki nie zostaną zakończone, zapowiedziane przez MEN. zmiany w Podstawie. Dokonaliśmy odpowiednich korekt w rozkładzie materiału (plik pdf), i zachęcamy Państwa do zapoznania się z nim. Stosujemy ten rozkład od września i dobrze sprawdza się w praktyce. Pracujemy nad nową wersją podręcznika – dostosowaną do nowej Podstawy programowej. Chcemy, by nowy podręcznik spełnił Państwa wszystkie oczekiwania, dlatego bardzo prosimy o przysyłanie swoich uwag o podręczniku, o układzie treści, zadaniach, formie edytorskiej, o opracowanych zeszytach ćwiczeń oraz o innych aspektach książki. Autorzy i Wydawca podręczników Matematyki bliżej nas Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania matematyki na poziomie dwuletniego liceum uzupełniającego i trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkoły zawodowej, na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. Zenona Krzemianowskiego, prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka, prof. dr. hab. Gustawa Trelińskiego, dr. Tomasza Karpowicza. Numer dopuszczenia 165/05. Matematyka w uzupełniającym liceum i technikum Matematyka bliżej nas Podstawą konstrukcji podręcznika jest zatwierdzony przez MENiS program nauczania matematyki w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i technikum uzupełniającym Matematyka bliżej nas, numer dopuszczenia DKOS-5002-37/05, który jest dostępny na naszej stronie internetowej Program jest przygotowany w formie w pliku pdf i można go ściągnąć z naszej strony. Program i podręcznik są kontynuacją programu i podręcznika dla zasadniczej szkoły zawodowej o tej samej nazwie. Program ma układ spiralny. Powtarzające się wiadomości i umiejętności są modyfikowane i stopniowo poszerzane. Stwarza to dodatkowe możliwości kształtowania pojęć i umiejętności, a także utrwalania i pogłębiania wiedzy, co powinno przyczynić się do pełniejszej realizacji celów kształcenia. Dużo uwagi koncentruje się na kształtowaniu umiejętności i postaw pozwalających na funkcjonowanie w świecie stale dokonujących się zmian wymagających permanentnego doskonalenia się. Realizacja programu Matematyka bliżej nas - w liceum i technikum uzupełniającym wymaga 6 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia. Przy realizacji tego programu można będzie wykorzystać podstawowe środki dydaktyczne, w które na ogół jest wyposażone każde liceum i technikum. Przyda się kalkulator szkolny oraz dostęp do komputera w celu wskazania zastosowań matematyki w rozwiązywaniu problemów praktycznych z użyciem istniejących programów komputerowych, np. arkuszy kalkulacyjnych, baz danych. W rozwiązywaniu problemów matematycznych można skorzystać z kalkulatora graficznego dostępnego w wielu szkołach. tu więcej o programie W podręczniku zachowana jest zastosowana w książce dla zasadniczej szkoły zawodowej forma edytorska i koncepcja kolorystyczna więcej. Doświadczenie autorów oraz uwagi użytkowników pozyskane podczas pracy z dotychczasowymi podręcznikami, a także wykorzystanie opublikowanych standardów egzaminacyjnych dla maturzystów i standardów na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe absolwentów szkoły zawodowej oraz technikum jak również weryfikacja „nowej matury”, pozwalają zakładać, że jest to podręcznik uwzględniający wszystkie potrzeby uczniów i nauczycieli. Podręcznik podzielony jest na 9 rozdziałów tematycznych, w których wyróżnione są podrozdziały. Każdy rozdział poprzedzony jest zestawem umiejętności wymaganych na poszczególne stopnie szkolne. Mogą one nieco różnić się od wymagań sformułowanych przez nauczyciela, dlatego zachęcamy do skorygowania ich bądź uaktualnienia. Nie formułujemy wymagań na stopień celujący, ponieważ główne założenia kryteriów na tę ocenę są ustalane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. W każdym podrozdziale oprócz wprowadzenia matematycznego są rozwiązane przykłady, których jest łącznie 268. Można się na nich wzorować się rozwiązując ćwiczenia (309), które mogą być rozwiązywane na lekcji lub w formie pracy domowej. Na zakończenie każdego podrozdziału zamieściliśmy serię zadań, które pomogą utrwalić i rozwijać zdobyte umiejętności. W podręczniku jest ich prawie 1000. Do trudniejszych zadań podane są odpowiedzi lub wskazówki, a zamieszczone tablice potęg i pierwiastków oraz wartości funkcji trygonometrycznych ułatwią rozwiązywanie wielu z nich. Rozdziały kończą się zestawami zadań typu maturalnego - Powtórka przed maturą. Są to oryginalne zadania stosowane podczas tzw. matury próbnej oraz podczas egzaminów maturalnych z lat ubiegłych. Ich rozwiązanie pozwoli uczniowi zapoznać się z wymaganiami maturalnymi. Polecamy również zeszyty ćwiczeń do wybranych działów programowych. O postępie prac nad obudową podręcznika będziemy informować na bieżąco jego użytkowników. Uzupełnieniem podręczników są: Matematyka. Zbiór zadań LO LP i T oraz LUT. Zakres podstawowy i rozszerzony autorstwa Stanisława Zielenia (jeden na cały cykl kształcenia) zbiór D. Bonieckiej i J. Mariańskiej Repetytorium przed maturą z matematyki , zbiór K. Sikory Rozwiąż przez analogię. Zbiór zadań z matematyki Arkusze maturalne. Matematyka autorstwa Stanisława Zielenia. Zachęcamy do zapoznania się: wstępem ze spisem treści podręcznika fragmentem rozdziału LICZBY I ZBIORY Pliki przygotowane są w formacie pdf . Jeśli są Państwo zainteresowani egzemplarzem promocyjnym - prosimy o składanie zamówień pocztą elektroniczną matma@nowik.com.pl lub kontaktując się z naszym Biurem Handlowym tel./fax 0-77/454 36 04 lub listownie na adres Wydawnictwo NOWIK, 45-061 Opole, ul. Katowicka 39, p. 110 Egzemplarze okazowe będą wysyłane tylko po przesłaniu wypełnionej ankiety z pieczątką szkoły. Wysyłamy jeden podręcznik okazowy na szkołę, przekazując go do biblioteki szkolnej. Ankiety można wysyłać faxem na numer 0-77/454 36 04 lub listownie na adres biura handlowego Prosimy Państwa o podanie swoich danych adresowych oraz nazwy i adresu szkoły, w której Państwo pracują. W złożeniu zamówienia pomoże Wam przygotowana ANKIETA przygotowana w formacie pdf, którą można wysłać do nas faksem lub listownie.

Podziel się swoją opinią na temat produktu!

Ten produkt nie posiada żadnych opinii.

Inne produkty tego autora

Złap okazję! Czas leci...

Śpiesz się, oferta kończy się za:
: : :